Nemački

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

Nemački jezik

Zašto baš nemački?
Znanje nemačkog jezika otvara neverovatno mnogo vrata! Ljudi sa znanjem nemačkog jezika imaju neuporedivo više šanse u poslovnom svetu, u kome se engleski već podrazumeva, zato što je Nemačka najveća ekonomska sila Evropske Unije! Na nemačkom možete komunicirati u celom svetu, jer on spada u deset najkorišćenijih jezika. Evo još nekih razloga da se opredelite za jezik koji predstavlja budućnost:
Nemački je jedan od jezika nauke
Nemački je najzastupljeniji jezik Evropske Unije
Vodeće svetske firme su upravo nemačke firme: Bayer, Siemens, Daimler-Chrysler, Audi, BMW, VW, Porsche, Thyssen-Krupp i mnoge druge.
Velikani kao što su Gete, Niče, Mocart, Frojd, Ajnštajn govorili su i pisali na ovom jeziku.
Najviše turista dolazi upravo iz ove zemlje i Nemci imaju najposlovniji sportski menadžment na svetu!
Nemački je službeni jezik u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj i Luksemburgu. Mnogi naši studenti odlaze na studijska putovanja i boravke (osnovne, masteri, doktorske studije) u zemlje koje su nemačko govorno područje, a osnovni preduslov za to je znanje jezika.
Pregled nivoa kurseva nemačkog jezika po Goethe Institutu:
A1
Ovaj nivo podrazumeva elementarnu upotrebu jezika kada je kandidat u stanju da predstavi sebe i druge, da postavi bazična pitanja i da sam odgovori na takva. Koriste se izrazi iz svakodnevne komunikacije i razumeju se jednostavni sadržaji.
A2
Kandidat je u stanju da se snađe u rutinskim situacijama, da pruži detaljniju informaciju o sebi, svojoj porodici, poslu i o svom poreklu i obrazovanju. Očekuje se da zna da opiše jednostavnim izrazima stvari za svakodnevne potrebe.
B1 B2
Ovi nivoi podrazumevaju samostalnu upotrebu jezika kada je kandidat u stanju da se snađe u velikom broju situacija tokom putovanja i boravka u zemljama nemačkog govornog područja. Kandidati znaju da opišu svoje doživljaje, da govore o planovima, o aktivnostima koje su vezane kako za slobodno vreme tako i za posao.
C1
Kandidati se na nemačkom jeziku izražavaju jasno i precizno, govore tečno, samouvereno i bez većih napora, bez dugog traganja za adekvatnim izrazima sa razumevanjem kompleksnih sadržaja i širokim spektrom zahtevnh tekstova.
C2
Kada se postigne ovaj nivo, kandidati razumeju sve i izražavaju se izuzetno tečno i bez ikakvog napora. Ovde je praktično dostignut nivo koji odgovara maternjem jeziku.
Jer nemački sa nama nema granica!!!

GERMAN LANGUAGE

Why German?
Knowledge of German opens incredibly many doors! People with the knowledge of German have unquestionably more opportunities in the business world in which English is implied because Germany is the greatest economic power of the European Union! You can communicate in German all around the world because it is one of the ten most used languages. Here are some other reasons to choose the language that represents future:
German is one of the languages of science
German is the most dominant language of the European Union
Leading international companies are in fact German: Bayer, Daimler-Chrysler, Audi,BMW,VW,Porsche, Thyssen-Krupp and many others.
Great people such as Goethe, Nietzsche, Mozart, Freud, and Einstein spoke and wrote in this language.
The most number of tourists come from this country and the Germans have the most businesslike sports management in the world!
German is the official language in Germany, Austria, Switzerland and Luxembourg. Many of our students go to student trips and studies (bachelor, master and PhD) in German speaking countries and one of the predominant conditions is the knowledge of the language.

Overview of courses according to the Goethe Institute:
A1
This level implies elementary usage of the language where the candidates are able to present themselves and others, ask basic questions and to answer the same ones. Everyday communication expressions are used and simple contents are understood.
A2
The candidate can handle routine situations, to provide more detailed information about himself/herself, his/her family, work, background and education. It is expected to use simple expressions for everyday needs.
B1-B2
These levels imply independent usage of the language when the candidate is able to handle many situations when travelling and living in German speaking countries. Candidates can describe their experiences, to speak about plans, activities connected to both free time and work.
C1
Candidates express themselves clearly and precisely, speak fluently, confidently and without major difficulties, without a long search for adequate expressions and with understanding complex contents and wide specter of complicated texts.
C2
When this level is reached, candidates understand everything and express themselves extremely fluently and without any effort. This is a level which practically matches the native speaker level.
Because German has no boundaries with us!