FAQ

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Koji je najbolji način da savladam jezik?
Najbolji način da savladate jezik je da svoje učenje bazirate najviše na govoru, pri tom ne zanemarujući slušanje, razumevanje teksta, pisanje i gramatiku. Metode koje koristimo pokrivaju sve aspekte, a Vaš profesor će akcenat, pored konverzacije kao najneophodnijeg aspekta, staviti na ono što Vama najviše odgovara. Časovi pored predavanja obuhvataju i učenje uz pomoć audio i video materijala koji prati Vaše časove, a dostupna Vam je i obilna školska biblioteka sa audio knjigama.
What is the best way to learn a language?
The best way to learn a language is to base your studying mostly on speaking but not neglecting listening, understanding of texts, writing and grammar. The methods we use cover all aspects and your professor will emphasize, besides speaking as the most important one, what suits you most. The classes, besides lectures, include learning with audio and video materials which follow your classes and a rich school library with audio books is available to you.
Da li je suviše kasno da sada počnem sa učenjem (sa 30, 40 50… godina)?
Nikada nije kasno. Ako imate dobru volju, naš stručni tim će učiniti da jezik savladate sa lakoćom i entuzijazmom. Pauza koju ste napravili u učenju jezika ili pak učenje drugih jezika ne predstavljaju prepreku, jer to je samo pasivizirano znanje, a naš je posao da ga reaktiviramo.

Is it too late to start learning now (at the age of 30, 40, 50…)?
It is never too late. If you have a strong will our expert team will help you learn the language with ease and enthusiasm. The break you made in learning the language or learning other languages does not represent an obstacle because that knowledge is passive and our job is to reactivate it.

Zašto mi je potreban engleski?
Doba u kome živimo jednostavno nameće potrebu za engleskim jezikom u svim sferama života. On je neizostavan deo televizijskog i radio programa, interneta, rada na računaru, interakcije sa ljudima iz gotovo svih drugih zemalja kako na poslovnom tako i na privatnom planu. Svi poslodavci znanje engleskog jezika postavljaju kao uslov i smatraju ga korakom ka Vašem napredovanju. Ukoliko želite da radite u inostranstvu ili nastavite školovanje van zemlje, znanje jezika je uslov koji MORATE ispuniti. Neophodan kao čitanje i pisanje, jednom rečju, poznavanje engleskog jezika je apsolutna pismenost 21. veka.

Why do I need English?
The world we live in simply asserts the need for the English language in all spheres of life. It is an inseparable part of television and radio programmes, the Internet, computer work, interaction with people from almost all countries, privately and in business terms. All the employers set the knowledge of English as a condition and consider it a step to your advancement. If you wish to work abroad or continue your education outside your country the knowledge of the language is the condition you MUST satisfy. Necessary as reading and writing, in short, knowing English is the absolute literacy of the 21st century.

Koliko mi je vremena potrebno da naučim jezik?
Brzina učenja jezika velikim delom zavisi od Vas. Polaznici na osnovnom nivoumogu da komuniciraju na osnovnom nivou već nakon nekoliko meseci, a od tog momenta nadalje napredak je sve brži. Gde postoji jaka volja za učenjem jezika, napredak je brz i uočljiv.

How much time do I need to learn a language?
The speed depends mostly on you. Students at an elementary level are able to perform basic communication after a few months and further on the progress is faster and faster. If you have a strong will, the progress is fast and really noticeable.
Koji programi se koriste tokom kurseva?
U zavisnosti od nivoa, nakon besplatnog testiranja, naši profesori vrše odabir metode i programa koji najviše odgovara ritmu i ličnosti grupe ili individualca. Izdavači sa kojima sarađujemo suLongman, Heinle, Cambridge, Oxford, Heinemann…
Which programmes are used during the courses?
Depending on the level, after a free of a charge test our professors choose a method and a programme which suits the rhythm and personality of the group or an individual and we cooperate with publishers such as Longman, Heinle, Cambridge, Oxford, Heinemann…
Da li dobijam neku diplomu?
Sertifikat se dobija po završenom kursu.

Do I get a certificate?
A certificate is issued at the end of the course.

Da li postoji domaći zadatak?
Domaći zadaci su sastavni deo svakog časa. Pored rada na času treba posvetiti i malo vremena radu kod kuće.

Is there homework?
Homework is an inseparable part of each class. Besides working in the class, some time should be spent studying at home.
Koliko dugo traju kursevi?
Zimski semestar je u trajanju od sredine septembra do sredine decembra, tačnije 14 nedelja, dok letnji semestar traje 20 nedelja, od polovine januara do polovine juna.

How long do the courses last?
Winter semester lasts from the middle of September until the middle of December, more precisely 14 weeks while the summer semester lasts 20 weeks, from the beginning of January until the middle of June.

Da li je potrebno da učim gramatiku?
Gramatika je neizostavni deo svakog programa učenja jezika, stoga nastojimo da je Vi što je više moguće koristite kako u usmenoj tako i u pismenoj formi, na časovima i van njih. Ono što Vam je potrebno je da govorite tečno i bez greške. Da biste to postigli jezik mora biti na sigurnim nogama.

Do I need to study grammar?
Grammar is the inseparable part of every language learning programme so we are trying to encourage you to use it as much as possible in the oral and written form, in classes and away from them. What you need is to speak fluently and without mistakes. To achieve that, the language must have a firm foundation.

Kako da obogatim svoj vokabular?
Audio i video materijal koji Vam je dostupan omogućiće Vam da obogatite svoj fond reči. Video lekcije sa propratnim materijalom, audio knjige i neposredna saradnja sa našim profesorima pomoći će razvoju Vašeg vokabulara. Ono u šta možete biti sigurni je da smo mi tu za Vas.

How can I expand my vocabulary?
Audio and video materials which are available will help you expand your word bank. Video lessons with additional materials, audio books and close cooperation with our professors will help developing your vocabulary. What you can be sure of is that we are there for you.

Da li svi vaši profesori imaju sertifikat koji im omogućava rad u prosveti?
Svi zaposleni u House of English imaju sertifikat koji potvrđuje njihovo znanje i stručnost.

Do all your teachers possess a certificate allowing them to work in education?
All the employees possess a certificate which confirms their knowledge and expertise.
Šta ako moram da propustim čas?
Ukoliko iz bilo kojih razloga propustite čas, imate pravo da jednom mesečno od svog profesora zatražite besplatnu nadoknadu propuštenog gradiva. Ako se nadoknada radi sa više ljudi iz grupe, ona se može održati i dva puta mesečno čak i ako niste izostajali.

What if I miss a class?
If you have to miss a class due to any reason, you have the right to ask your professor once a month for a free compensation class. If you do this class with several people it can be done up to two times a month even if you did not miss any classes.
Koji je maksimalan broj polaznika?
Grupe u jezičkom centru House of English garantovano imaju najviše do 8 polaznika, sa optimalnim brojem od 6.
Kada počinju grupni i individualni kursevi?

What is the maximum number of students?
The groups in House of English have up to 8 students which is guaranteed, the optimal number is 6.
Kada počinju grupni i individualni kursevi?
Upis u novu školsku godinu na grupne kurseve obavlja se u toku septembra i oktobra meseca i u januaru. Međutim, nikada nije kasno. Ukoliko ste propustili ova dva termina, na osnovu Vašeg predznanja uvek Vas možemo uključiti u neku od već oformljenih grupa, ili Vam predložiti individualne kurseve na akciji koji se održavaju u toku cele godine. Letnji kursevi su u trajanju od 6 nedelja, i održavaju se po dinamici 4+1 (četiri dana predavanja i jedan dan samo za Vas – korišćenje školske biblioteke, audio i video materijala i konsultacije sa profesorom). Ukoliko i neki čas propustite, nadoknada će biti održana gratis u dogovorenom periodu.

When do group and individual courses start?
The enrollment in the new school year for group classes begins during September, October and in January. However, it is never too late. If you missed these two periods, based on your pre-knowledge we can always introduce in some of the formed groups or to recommend you individual courses for special prices all throughout the year. Summer courses last 6 weeks and are based on the dynamics 4+1 (4 days of classes and one day only for you- using the school library, audio and video materials and consultations with the professor). If you miss some classes, there will be additional classes free of charge in scheduled time.

Postoji veliki broj škola u Novom Sadu, po čemu ste vi drugačiji?
Vi ste apsolutno i uvek na prvom mestu. Ukoliko ste zadovoljni našom uslugom, imaćete i veću želju da usavršite jezik koji učite. Ono što nas izdvaja od ostalih je činjenica da upravo Vi imate naših 100%!
There are many schools in Novi Sad, how are you different?
You absolutely always come first. If you are satisfied with our service you will have a stronger desire to perfect the language you are learning. What singles us out is the fact that you have our 100%!
Ukoliko mi engleski treba za posao, da li je to onda poslovni engleski?
Poslovni engleski ne obuhvata uvek ono što Vaš posao podrazumeva. Ukoliko Vam engleski jezik treba zbog posla, mi ćemo se fokusirati na sferu koja Vam je potrebna i nastavu kreirati u skladu sa Vašim željama i potrebama na radnom mestu.

If I need English for work, is that business English then?
Business English does not always include what your job implies. If you need English for work we will focus on the area you need and tailor the classes based on your wishes and needs of the workplace.
Šta su zapravo Cambridge ispiti, IELTS, TOEFL…?
Međunarodno priznati ispiti kao što su Cambridge ispiti (FCE, CAE, CPE…), IELTS, TOEFL jesu provere znanja za koje se dobija sertifikat priznat u celom svetu. Više o Cambridge ispitima možete naći na sledećem linku. IELTS ispit je provera znanja engleskog jezika neophodna za dalje školovanje i rad u inostranstvu. TOEFL ispit ima istu svrhu, ali se po svojoj formi, sadržini i organizaciji u mnogome razlikuje od IELTS-a. Detaljnije informacije možete naći na sledećim linkovima.
http://www.britishcouncil.rs.

What are Cambridge exams, IELTS, TOEFL…actually?
Internationally acknowledged exams such as Cambridge exams (FCE, CAE, CPE…) IELTS, TOEFL are means to test your knowledge and to get a certificate valued all over the world. IELTS exam is a test of knowledge of English necessary for further education and work abroad. TOEFL has the same purpose but by its form, content and organization greatly differs from IELTS.  You can find further information about Cambridge exams on:
http://www.britishcouncil.rs.
Čuo sam za IELTS i TOEFL, ali šta su SAT i GRE?
GRE (Graduate Records Examination) je standardizovan test neophodan za upis na postdiplomske studije na većini ustanova u inostranstvu. Ocenjuje analitičko pisanje, jezičke i matematičke sposobnosti široke primene. Sam ispit se sastoji iz četiri dela, analitičkog pisanja, jezičkih i matematičkih sposobnosti, i probnog dela koji se ne ocenjuje. Ispit se polaže ili elektronski, ili na papiru što dovodi do malih razlika u organizaciji i trajanju. Više o GRE ispitu možete saznati na www.gre.org ili kontaktirati Međunarodni akademski centar u Beogradu, dok više informacija o samom ispitu možete dobiti od naših profesora.

SAT (Reasoning Test ili test rasuđivanja) takođe je neophodan za upis na visokoškolske ustanove u inostranstvu. Sam ispit traje 3 sata i 45 minuta i sastoji se iz 4 dela od kojih svaki nosi od 200 do 800 bodova. To su matematika, kritička analiza teksta i pisanje sastava. Osim pisanja eseja i deset pitanja iz matematike, test se zasniva na zaokruživanju već ponuđenih odgovora.

Informacije o terminima polaganja ispita možete dobiti na sajtu www.collegeboard.com, a ispit je moguće polagati u Beogradu u internacionalnoj školi na Senjaku www.isb.rs i Međunarodnom akademskom centru. O samom ispitu, materiji i potrebnoj literaturi možete razgovarati sa zaposlenima Centra House of English.

I’ve heard about IELTS and TOEFL, but what are SAT and GRE?
GRE (Graduate Records Examination) is a standardized test necessary for enrolling into postgraduate studies at most universities abroad. It tests analytical writing, and a wide range of language and mathematical skills. The exam consists of four parts: analytical writing, verbal and mathematical skills and a trial part which is not graded. The test is taken either in paper form or computer based with minor changes in the organization and duration. You can find more about GRE on www.gre.org or contact the International Academic Centre in Belgrade, and for more details about the exam itself arrange a meeting with one of our professors.
SAT (Reasoning test) is also necessary for the enrollment in faculties and colleges abroad. It lasts 3 hours and 45 minutes and consists of 4 parts on each of which you can score between 200 and 800 points. It tests mathematics, critical analysis of texts and essay writing. Except for writing and 10 questions in mathematics, the test is based on circling already given answers.
The information about exam dates you can find on www.collegeboard.com and you can take the exam in Belgrade in the International school in Senjak www.isb.rs or in the International Academic Centre. About the exam, contents and necessary materials you can speak with the employees in House of English